ARAŞTIRMA PROJELERİ
 • Kanserde Mutasyon Analizi Yöntemlerinin Geliştirilmesi Prof. Dr. Nejat Dalay, DPT Projesi, 1998
  Prof. Dr. Nejat Dalay
 • Hodgkin ve non-Hodgkin Lenfomalı Hastaların Plazma DNA’larında p16 Gen Değişikliklerinin Araştırılması Doç. Dr. Uğur Gezer, I. Ü. BAP, 2001
  Doç. Dr. Uğur Gezer
 • Kalıtsal Meme ve Over Kanserli Hastalarda BRCA1 ve BRCA2 Mutasyonlarını Saptama Testlerinin Geliştirilmesi ve Riskli Bireylerin Belirlenmesi Prof. Dr. Nejat Dalay, DPT Projesi, 2001
  Prof. Dr. Nejat Dalay
 • Baş-Boyun Kanserli Hastalarda N-Asetiltransferaz Gen Polimorfizmlerinin İncelenmesi Dr. Semra Demokan, İ. Ü. BAP, 2005
  Dr. Semra Demokan
 • HER2/neu Gen Amplifikasyonunun Meme Kanserli Hastalarda Çeşitli Yöntemler (Real-Time PCR, FISH, IHC, ELISA) KUllanılarak Karşılaştırmalı olarak İncelenmesi. İ.Ü.Araştırma Fonu
  Doç.Dr.Hülya Yazıcı
 • Multiple Myelom ve Lenfomalı Hastalarda p14 ve p16 Tümör Süpressör Gen Metilasyonunun Periferik Lenfosit ve Plazma DNA’larında Araştırılması. İÜ BAP, 2004
  Doç.Dr.Uğur Deligezer
 • MTHFR ve XRCC1 Gen Polimorfizmlerinin Meme Kanseri Oluşumuna Etkilerinin “Real-time fluoresans” ve PCR-RFLP Yöntemleriyle Araştırılması. İÜ BAP, 2003
  Doç.Dr.Uğur Deligezer
 • Kalıtsal Meme ve Over Kanserlerinde kalıtsallığın Saptanmasında Otomatik Dizi Analizi Yönteminin Kullanılması. İÜ BAP, 2005
  Prof. Dr. Pınar Saip
 • Kolorektal kanserli hastalarda beta- katenin değişikliklerinin ve gen mutasyonlarının araştırılması. İ.Ü. BAP, 2005
  Elif Zeynep Akışık
 • Retinoblastomalı Hastaların Tümör Materyallerinde Epstein-Barr ve Human Papilloma Viruslerinin Araştırılması. L’Oreal Türkiye Genç Bilim Kadınlarını Destekleme Programı, 2005
  Doç.Dr.Hülya Yazıcı
 • Lösemili hastalarda ZBTB7A geni ve ilişkili moleküllerin araştırılması. İ.Ü. BAP, 2006
  Mustafa Işın
 • Anjiyogenez ile ilgili trombospondin-1, HIF-1 alfa ve CA9 moleküllerinin böbrek kanserli hastalarda araştırılması. İ.Ü. BAP, 2006
  Hülya Tığlı
 • Kolorektal kanserli hastalarda p16 tümör supressor genindeki promotor metilasyonu ve H3Lys9 metilasyonunun  araştırılması. İ.Ü. BAP, 2006
  Ebru Esin Akışık
 • Kanserde önem taşıyan genlerin ekspresyon ve metilasyon profilleri ile genomda mikrosatellit instabilite varlığının baş-boyun kanseri ile ilişkisinin değerlendirilmesi. TUBITAK, 2006
  Dr. Semra Demokan
 • Kemik ve yumuşak doku tümörlerinde promoter metilasyonu, p53 mutasyonları ve mikrosatellit instabilitesinin incelenmesi. İÜ BAP, 2006
  Dr. Semra Demokan
 • Multiple Myelomlu Hastaların Plazmalarında Nükleozom, Histon Metilasyonu ve DNA Metilasyon Analizi. İÜ BAP, 2006
  Doç.Dr.Uğur Deligezer
 • Yanlış eşleşmelerden sorumlu hMSH2 onarım genindeki genetik ve epigenetik değişikliklerin baş-boyun kanseri riski ile ilişkisi. TUBITAK, 2007
  Dr. Semra Demokan
 • p16INK4A ve p14ARF Tümör Baskılayıcı Genlerin Promotör Bölgelerine RNA Müdahalesi Transkripsiyonel Gen Baskılanmasına Yol Açıyor mu? Prof. Dr. Uğur Gezer, I.Ü. BAP, 2008
  Prof. Dr. Uğur Gezer
 • Baş Boyun Kanserlerinde Proteomik Biomarker Analizi Prof. Dr. Nejat Dalay, I.Ü. BAP, 2008
  Prof. Dr. Nejat Dalay
 • Kolorektal Kanserli Hastalarda p16 Tümör Süpressör Genindeki Promoter Metilasyonu ve H3lys-9 Metilasyonunun Araştırılması Prof. Dr. Uğur Gezer, TÜBİTAK, 2009
  Prof. Dr. Uğur Gezer
 • Kolorektal Kanserli Hastalarda p16 Tümör Süpressör Genindeki Promoter Metilasyonu ve H3lys-9 Metilasyonunun Araştırılması Prof. Dr. Uğur Gezer, TÜBİTAK, 2009
  Prof. Dr. Uğur Gezer
 • Anti-Kanser Ajan Bleomisinin Yol Açtığı Genotoksik Stres ve Apoptozda DNA Metillenme ve mikroRNA Analizi Prof. Dr. Uğur Gezer, I.Ü. BAP, 2013
  Prof. Dr. Uğur Gezer
 • Meme Kanserinde Neoadjuvan Kemoterapi Uygulanan Hastalarda mikroRNA (miRNA) ve mRNA Profilinin Prediktif Rolü Prof. Dr. Uğur Gezer, I.Ü. BAP, 2013
  Prof. Dr. Uğur Gezer
 • Kan Plazmasında Histon Metillenme Değişimlerinin Kolorektal Kanserde Öneminin Araştırılması Prof. Dr. Uğur Gezer, I.Ü. BAP, 2013
  Prof. Dr. Uğur Gezer
 • DNA Hasar Ajanlarına Maruz Kalan Kültür Hücrelerinden Eksozom Salgılanmasının Karakterizasyonu Prof. Dr. Uğur Gezer, I.Ü. BAP, 2013
  Prof. Dr. Uğur Gezer
 • Kolorektal Kanserli Hastaların Kan Plazmalarında Histon Metilasyonunun ELIZA-tabanlı Yöntemle Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Uğur Gezer, TÜBİTAK 2013.
  Prof. Dr. Uğur Gezer
 • Androjen Reseptör Blokajı Yapılan Prostat Kanseri Hücrelerinde PCA3 Baskılanmasının Hücre Sağkalımı Üzerine Etkisinin Araştırılması Prof. Dr. Uğur Gezer, I.Ü. BAP, 2014
  Prof. Dr. Uğur Gezer, I.Ü
 • Akciğer Kanserinde LKB1 Gen Mutasyonları ve EGFR ve K-Ras Mutasyonları ile İlişkisi Prof. Dr. Nejat Dalay, I.Ü. BAP, 2014
  Prof. Dr. Nejat Dalay
 • Metilasyon ve mRNA Ekspresyon Array Yöntemleri İle Seçilen Hipermetile Gen Panellerinde Oral Kavitenin Malin Ve Premalin Lezyonlarında Yeni Epigenetik Biyobelirteç Araştırılması. Doç. Dr. Semra Demokan, TÜBITAK, 2014
  Doç. Dr. Semra Demokan
 • Akciğer Kanserinde Kromozom 11q13 ve EMSY Geninin Rolünün Araştırılması Prof. Dr. Nejat Dalay, TÜBİTAK, 2014
  Prof. Dr. Nejat Dalay
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Son yıllarda temel bilimler alanında ve özellikle moleküler biyolojideki gelişmelerin klinik ile laboratuar arasındaki sınırları ortadan kaldırmasıyla temel ve uygulamalı araştırmalar kliniğin bir parçası halini almıştır.
Hastalıkların moleküler temelleri ile ilgili yeni bilgiler ve geliştirilen yeni yöntemler klinikte giderek daha çok yerleşmekte ve her geçen gün yeni kullanım alanları bulmaktadır .
Moleküler genetik yöntemleri sayesinde hedefe yönelik tedaviler geliştirilmekte, kanserin tanısında yardımcı yeni moleküllerin tanımlanmasıyla, dolaşımdaki tümör hücrelerini takip ederek tedaviyi izlemek, nükseden hastalığı erken tespit etmek, kalıtsal risk oluşturan genetik faktörleri saptamak, her hastayı tedaviye cevap, sağkalım beklentisi ve nüks riski açısından bireysel olarak, ayrı ayrı değerlendirmek imkanı doğmuştur..

Bu yaklaşımların hastalara doğru uygulanması ve yeni tedavi stratejileri ancak temel ve klinik bilimlerin yakın işbirliği içinde geliştirilebilmektedir.

Anabilim Dalımızın amacı; kanser problemini her yönüyle değerlendiren kapsamlı bir eğitim ve uygulama programı çerçevesinde kanser alanında en yeni bilgilerle donatılmış, yeni teknolojilere vakıf, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek vizyona, bilgi ve beceriye sahip, yetkin bilim insanları yetiştirmek, kanserin nedenlerini, aşamalarını, kanser gelişimine eşlik eden hücresel ve moleküler olayları, kansere yol açan genetik değişiklikleri inceleyen ileri düzeyde araştırmalar yapmak, tanı ve tedaviye yönelik yeni yaklaşımlar, test ve uygulamalar geliştirmek ve bunları hastaların hizmetine sunmak üzere çalışmalar yürütmektir.
TOAD laboratuarları üç bloktan oluşan Onkoloji Enstitüsünde C Bloğun ikinci ve üçüncü katlarında yer almaktadır.